lt  |  en  |  ru  |  zh 
Sodybos/houses 60 km aplink/around Vilnius

 

1. 2014 m. liepos 23 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Renatas Dūdys išdavė formuojamo ir pertvarkomo žemės sklypo (teritorija): Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., kadastrinis Nr. 7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus, Nr. AP3-2939. (Pridedama A B).

2. Remiantis šio Skundo 1 punkte minėtais reikalavimais, UAB “Geodeziniai matavimai”, Vytauto g. 19, Trakai LT-21106, įmonės direktoriaus pavaduotojas, dabartinis Trakų rajono savivaldybės tarybos narys, dabartinis liberalų sąjūdžio narys Taryboje, į rajono Tarybą išrinktas Darbo partijos sąrašu- Rolandas Paškonis, parengė žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha. (Pridedama)

3. Šio Skundo 2 punkte minėtas projektas buvo suderintas tame tarpe 2014 m. spalio 7 dieną su Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiuoju architektu Povilu Montvila, 2014 m. spalio 14 dieną su Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų skyriaus vyriausiaja specialiste Gintare Tarulyte-Jasiūniene, su Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų skyriaus vedėju Algiu Podrezu, 2014 m. lapkričio 28 dieną patikrinimo aktu Nr. TPA-(8.30.)-4002 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM žemės tvarkymo departamento žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistė Asta Jovaišienė pritarė teikimui tvirtinti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kadastrinis Nr. 7970/0003:349 ( Pridedama ).

4. Nustatyta, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha, kaip to reikalauja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai, Nr. AP3-2939, nebuvo suderintas su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. ( Pridedama ).

5. 2017 metų sausio mėnesį sąžiningas sklypų įgijėjas Marius Žvinklys, priėmė nekilnojamojo turto prekybos įmonės Duomena savininko Giedriaus Jankausko pasiūlymą, įsigijo tris žemės sklypus aukščiau minėtos teritorijos plote.

6. 2017-03-08 dieną Trakų rajono savivaldybės administracija raštu Nr. AP3-898 atsisakė išduoti specialiuosius reikalavimus žemės sklypui, kadastrinis Nr. 7970/0003:1771, pagrindinė naudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, sklypo plotas-0,1519 ha, kadangi visas sklypas patenka į naudingųjų iškasenų telkinių teritoriją. ( Pridedama ).

 

7. 2017-05-23 d., pranešimu Nr. 2.S-(208722)-19805 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštasis skyrius pradėjo Ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17, pagal LR BK 228 str. 1 d. dėl galimai neteisėtų veiksmų rengiant, derinant ir tvirtinant formavimo ir pertvarkymo projektą, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha, kuriame Giedrius Jankauskas pripažintas liudininku, Marius Žvinklys- nukentėjusiuoju. ( Pridedama ).
Trakų raj. policijos komisariato vyr. tyrėja Jurgita Satkauskaitė neteisėtai atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. ( Pridedama ).
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsisakė atlikti tarnybinį patikrinimą dėl galimai neteisėtos Trakų raj. policijos komisariato vyr. tyrėjos Jurgitos Satkauskaitės veikos. ( Pridedama ).

8. 2017 m. lapkričio 15 d. Nr. 1KI-2-(11.28) Nacionalinės žemės tarnybos pateiktoje Išvadoje, dėl kurios motyvuojamosios dalies Pareiškėjai prašė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 235 str., konstatuota, kad Rolandas Paškonis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. FP-254), padarė šiurkštų pažeidimą, rengdamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha, dėl jo veiksmų atsirado žala tretiesiems asmenims. 

9. Esant aukščiau įvardintai situacijai tretieji asmenys patyrė žalą. Marius Žvinklys- išlaidomis ir negautomis pajamomis, Giedrius Jankauskas- negautomis pajamomis ir žala reputacijai.

Trakų rajono savivaldybės administracija atsisakė sudaryti su Pareiškėjais Taikos sutartį ir atsisakė kompensuoti dėl nuo galimos neteisėtos Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo architekto Povilo Montvilos veikos kilusių Pareiškėjams nuostolių kompensavimo.

10.  2018-02-19 d. Nacionalinė žemės tarnyba pranešimu Nr. 1SS-315-(8.5.) atsisakė atlikti tyrimą pagal Pareiškėjų prašymą, dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM tarnautojų atliktų galimai neteisėtų veiksmų, derinant ir tvirtinant sklypo projektą, motyvuodama tuo, jog nuo padarytos veikos praėjo trys metai. Tai yra absoliutus pasityčiojimas iš nukentėjusiųjų.( Pridedama ). 
Nacionalinė žemės tarnyba atsisakė sudaryti su Pareiškėjais Taikos sutartį ir atsisakė kompensuoti Pareiškėjų turėtus nuostolius dėl galimai neteisėtos Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM tarnautojų veikos.

11.  UAB “Geodeziniai matavimai”, Vytauto g. 19, Trakai LT-21106, įmonės direktoriaus pavaduotojas, dabartinis Trakų rajono savivaldybės tarybos narys, dabartinis liberalų sąjūdžio narys Taryboje, į rajono Tarybą išrinktas Darbo partijos sąrašu- Rolandas Paškonis, atsisakė sudaryti su Pareiškėjais Taikos sutartį ir atsisakė kompensuoti Pareiškėjų turėtus nuostolius dėl galimai neteisėtos Rolando Paškonio veikos.


12. 2018 m. sausio 31 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo Antano Česlausko tyrimo skundžiamoje Išvadoje Nr. AP8-81, tame tarpe konstatuota:

“ Trakų rajono savivaldybės administracija 2014-07-23 išdavė žemės sklypui kadastrinis Nr.7970/0003:349 Šventininkų k., Trakų r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus Nr. AP3-2939, kurių 5.2 papunktyje nurodė, kad „pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimą numatyti sklypo dalyje, patenkančioje į tankaus užstatymo gyvenamojo funkcinio prioriteto 30 urbanistinės plėtros zoną. Sklypo dalyje, patenkančioje į naudingųjų iškasenų telkinį, žemės naudojimo paskirtį keisti gavus Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimą."

Kadangi Taisyklių 62.2.3p. numatyta, kad kai pertvarkoma teritorija ar jos dalis patenka į kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių ir prognozinių plotų teritoriją, projektas turi būti derinamas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Regiono aplinkos apsaugos departamentu, todėl reikalavimas „Sklypo dalyje, patenkančioje į naudingųjų iškasenų telkinį, žemės naudojimo paskirtį keisti gavus Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimą“ laikytinas pertekliniu reikalavimu.”

bei:

“ Atsižvelgiant į išvadoje nurodytas aplinkybes, susietas su pareiškėjų Giedriaus Jankausko ir Mariaus Žvinklio prašymu „...atlikti tyrimą dėl Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architekto Povilo Montvilos galimai neteisėtų veiksmų, tvirtinant formavimo ir pertvarkymo projektą kadastrinis Nr. 7970/0003:349, plotas 4,9205 ha “neteisėta Povilo Montvilos veika nenustatyta.

Apibendrinant aukščiau išvardintas aplinkybes ir faktus, darytina išvada, kad Povilas Montvila nepadarė tarnybinio nusižengimo, susijusio su netinkamu valstybės tarnautojo pareigų atlikimu.

Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, toliau teikiu išvadą.

3. IŠVADA:

Dėl Trakų rajono savivaldybės vyriausiojo architekto (skyriaus vedėjo) Povilo Montvilos, įtariant jį padarius tarnybinį nusižengimą, tyrimą nutraukti, nenustačius jo veiksmuose netinkamo savo, kaip valstybės tarnautojo, pareigų vykdymo. “

13. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dariaus Kvedaravičiaus 2018-02-09 d. skundžiamoje Pažymoje Nr. AP3-554 tame tarpe konstatuota:

“ Informuojame, kad į Jūsų prašymą atlikti tyrimą dėl Trakų rajono savivaldybės vyriausiojo architekto (skyriaus vedėjo) Povilo Montvilo galimai neteisėtų veiksmų, tvirtinant žemės sklypo, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, Šventininkų k., Trakų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą, dėl ko pareiškėjams buvo padaryta materialinė žala, buvo atliktas tyrimas dėl Trakų rajono savivaldybės vyriausiojo architekto (skyriaus vedėjo) Povilo Montvilos galimo tarnybinio nusižengimo. Tyrimas nutrauktas, nenustačius jo veiksmuose netinkamo savo, kaip valstybės tarnautojo, pareigų vykdymo.“

14. Skundžiamoje Išvadoje Nr. AP8-81 Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas Povilas Montvila, tos pačios institucijos, t. y. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Renato Dūdžio 2014 m. liepos 23 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimų, Nr. AP3-2939, dalį dėl imperatyviosios reikalavimų dalies gauti Lietuvos geologijos tarnybos sutikimą sklypo dalyje, patenkančioje į naudingųjų iškasenų telkinį, laiko pertekliniu reikalavimu.
Manome, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas Povilas Montvila neturi teisės savo nuožiūra nevykdyti, laisvai interpretuoti imperatyviasias teisės aktų normas, šiuo atveju Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Renato Dūdžio 2014 m. liepos 23 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimų, Nr. AP3-2939.

15. Skundžiamoje Išvadoje Nr. AP8-81 Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas Povilas Montvila patvirtino, kad žinojo apie Reikalavimą gauti Lietuvos geologijos tarnybos sutikimą, tačiau pasak Povilo Montvilos, jam pakako, jog projektas suderintas su LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros vedėju Zigmantu Butvilu.
Pareiškėjai nesutinka su šia Povilo Montvilos pozicija dėl perteklinio reikalavimo. Lietuvos geologijos tarnyba minėtame žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekte yra viena pagrindinių institucijų, kuri, laikantis rengimo reikalavimų, Nr. AP3-2939, būtų blokavusi žemės ūkio paskirties keitimą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų naudojimo būdą teritorijos dalyje, patenkančioje į naudingųjų iškasenų telkinių zoną, kadangi gyvenamojo namo statyba naudingųjų iškasenų telkinių teritorijoje yra draudžiama.

16. Skundžiamoje Išvadoje Nr. AP8-81 Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas Povilas Montvila teigia, kad : „... derinimo eiliškumas nėra reglamentuotas, savivaldybė neprivalėjo reikalauti Lietuvos geologijos tarnybos prie AM sutikimo projekto derinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje metu. „
Pažymėtina, kad Povilas Montvila pripažino, jog projekto derinimas su Lietuvos geologijos tarnyba buvo būtinas, tiesiog nėra nustatytas derinimo eiliškumas.

17. Pažymėtina, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas (Povilas Montvila) yra vienintelis teisės aktais Trakų rajono savivaldybės administracijos deleguotas profesionalus tarnautojas, privalantis savivaldybės vardu, pagal tarnybinę funkciją derinti rengiamą projektą. Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas Povilas Montvila pagal kompetenciją privalėjo žinoti ir žinojo, kad esant specialiajai žemės naudojimo sąlygai- naudingųjų iškasenų telkiniai, gyvenamoji statyba negalima apriori, o išeksploatuotas telkinys kardinaliai keičia sklypo landšaftą. Nepaisant išdėstyto, Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas Povilas Montvila 2014 m. spalio 7 dieną parašu ir antspaudu suderino rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kadastrinis Nr. 7970/0003:349. Tame tarpe šių veiksmų pasekoje atsirado žala tretiesiems asmenims.

18. Pažymėtina, kad 2017 m. lapkričio 15 d. Nr. 1KI-2-(11.28) Nacionalinės žemės tarnybos pateiktoje Išvadoje, žemės administravimo departamento Žemės tvarkymo planavimo skyriaus vedėjos Daivos Mikalauskienės 2017-08-10 tarnybiniame pranešime Nr. 1VV-567-(5.41 E.) nurodyta, kad aukščiau minėtame projekte suderinimo su Lietuvos geologijos tarnyba nebuvimas yra neteisėtas, ko pasekoje atsirado žala tretiesiems asmenims.

19. Šio Skundo 13, 14, 15, 16 punktuose nurodyti motyvai taip pat taikytini Trakų rajono savivaldybės administracijos teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui Antanui Česlauskui ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Dariui Kvedaravičiui, kurie parengė ir parašais patvirtino skundžiamas Išvadą Nr. AP8-81 ir Pažymą Nr. AP3-554.

 

20. Skundžiamoje Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos 2018-02-19 d. geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vedėjos Jurgitos Macinkevičienės Pažymoje Nr. 1SS-315-(8.5.) tame tarpe nurodyta:
„Atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypo (kadastro Nr. 7970/0003:349) Projektas patvirtintas 
2014 m. gruodžio 19 d. Skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 46FPĮ-(14.46.124.)-74 „Dėl pil. Irenos Madevič žemės sklypo (kadastro Nr. 7970/0003:349), esančio Šventininkų kaime, Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų rajono savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ ir nuo galimo nusižengimo padarymo dienos praėjo daugiau kaip trys metai, tarnybinė nuobauda už galimai padarytą nusižengimą negali būti skiriama, todėl inicijuoti skunde minimų darbuotojų tarnybinį patikrinimą būtų netikslinga .“
Su Jurgitos Macinkevičienės sprendimu dėl atsisakymo inicijuoti Nacionalinės žemės tarnybos tarnautojų, derinusių ir tvirtinusių žemės sklypo (kadastro Nr. 7970/0003:349) projektą nesutinkame, argumentuodami sekančiai:
a) Pareiškėjai, prašę atlikti Nacionalinėje žemės tarnyboje tarnautojų tarnybinį patikrinimą, siekia tame tarpe realizuoti savo teisę į nuostolių atlyginimą bendrosios kompetencijos teisme. Nacionalinės žemės tarnybos Išvada dėl Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų, derinusių ir tvirtinusių žemės sklypo (kadastro Nr. 7970/0003:349) projektą yra neatskiriama motyvuotų argumentų dalis bendrosios kompetencijos teisme, kuria siekia remtis Pareiškėjai.
b) Jurgitos Macinkevičienės argumentas dėl suėjusio senaties termino tarnybinės nuobaudos skyrimui, kuo remiantis atsisakyta pradėti tarnybinį patikrinimą, laikytinas neteisėtu Pareiškėjų prašyto objekto apimtyje, kadangi Pareiškėjų prašymo pagrindas yra galimų neteisėtų faktų konstatacija, bet jokiu būdu ne galima nustatytos neteisėtos veikos nuobaudos apimtis Nacionalinės žemės tarnybos vidinėje struktūroje.
c) iš faktų visumos darytina išvada, kad Jurgita Macinkevičienė tiesiogine tyčia netinkamai atliko savo pareigą dėl Nacionalinės žemės tarnybos tarnautojų, derinusių ir tvirtinusių žemės sklypo (kadastro Nr. 7970/0003:349) projektą tarnybinio patikrinimo inicijavimo pagal tarnybinę kompetenciją. Tuo kilo papildoma žala nukentėjusiesiems, kuriems sutrukdyta realizuoti teisę į nuostolių atlyginimą bendrosios kompetencijos teisme. Ši veika peržengia administracinės teisenos rėmus. Tai yra požymiai neteisėtos veikos, reglamentuotos LR BK 229 str. 


21. a) Sąžiningi turto įgijėjai, įsigiję rinkos kaina vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų naudojimo būdo žemės sklypus, sužinoję, jog negali realizuoti teisėtų lūkesčių į gyvenamojo būsto statybą visame ar dalyje sklypo, yra moralinėje ir finansinėje neviltyje. Jų pasitikėjimas Lietuvos Respublikos valdžios institucijomis sugniuždytas.
b) Iš faktų visumos matomi organizuotos nusikalstamos grupuotės požymiai, į kurios sudėtį galimai įeina Trakų rajono savivaldybės tarybos esami nariai ( dėl antro Tarybos nario yra duoti neskelbtini parodymai ikiteisminiame tyrime Nr. 02-2-00291-17 ) , Trakų rajono savivaldybės administracijos vadovaujantys tarnautojai, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų ir centrinio skyriaus tarnautojai, kurių galimai neteisėta veika peržengia administracinės teisenos ribas.
c) Buvusi žemės sklypų savininkė- Irena Madevič, po sklypų pirkimo-pardavimo sandorių iš Pareiškėjų sužinojusi, jog jos realizuotuose sklypuose (dalyje sklypų) vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba nėra galima, keletą kartų pokalbiuose užsiminė apie savižudybę. ( Informacija perduota ikiteisminiam tyrimui Nr. 02-2-00291-17 ). Pabrėžtina, kad Irena Madevič yra vienintelė liudytoja dėl galimai atliktos nusikalstamos veikos, - kyšininkavimo (LR BK 225 str.), papirkimo (LR BK 227 str.)
d) Nustatyta, kad Irenos Madevič sklypams pirkėjų paiešką tiesiogiai vykdė nustatytas dabartinis Trakų rajono savivaldybės tarybos narys. ( Informacija perduota ikiteisminiam tyrimui Nr. 02-2-00291-17 ).
e) Pareiškėjų surinktais nepatvirtintais duomenimis, dalis lėšų už realizuotus Irenos Madevič žemės sklypus pateko pas aukščiau minėtą galimą organizuotą nusikalstamą grupuotę. ( Informacija perduota ikiteisminiam tyrimui Nr. 02-2-00291-17 ).
f) Pareiškėjų nustatyta, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius 2017-12-12 d. tirti galimai neteisėtą Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo architekto Povilo Montvilos veiką tyrėju paskyrė Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiąjį architektą Povilą Montvilą. ( Pridedama ).
g) Pareiškėjams nustačius f) punkte nurodytą faktą, šis faktas buvo anuliuotas, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius 2018-01-10 d. pranešimu Nr. AP3-135, pabandė nukreipti tyrimą melaginga kryptimi. Pareiškėjams sureagavus, buvo gauti skundžiami Išvada Nr. AP8-81 ir Pažyma Nr. AP3-554.
h) Galimos organizuotos nusikalstamos grupuotės veikos ciniškumą tame tarpe iliustruoja teiginys skundžiamoje Išvadoje Nr. AP8-81:
“Pažymėtina, kad Specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra laikino pobūdžio ir gyvenamųjų namų statyba galima išeksploatavus naudingąsias iškasenas ar teisės aktų nustatyta tvarka panaikinus specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.“
i) Pažymėtina, kad Pareiškėjas Giedrius Jankauskas, aktyviais teisiniais sisteminiais veiksmais siekdamas padėti nustatyti tiesą, 2017-11-28 d. sulaukė iš Trakų m. policijos komisariato vyr. tyrėjos Rasos Budrienės grasinančio laiško elektroniniu paštu, apie neva Pareiškėjo atliekamą nusikalstamą veiką, reglamentuotą LR BK 247 str. ( Pridedama ). Pažymėtina, kad šio Skundo kreipimosi dienai nei vienas iš Pareiškėjų nėra supažindintas/susipažinęs su jokiais atliekamo ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00291-17 duomenimis.

22. Veika, atlikta/atliekama minėtos galimos organizuotos nusikalstamos grupuotės yra ypatingai ciniška ir pavojinga visuomenei. Grupuotė, galimai pasitelkdama turimus valdžios įgaliojimus, per eilę galimai neteisėtų koordinuotų administracinių veiksmų, apgaule tiesiogine tyčia savo ir kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, iš anksto žinodami, kad eilinis Lietuvos Respublikos pilietis nesugebės susiorientuoti jam paspęstuose administraciniuose/civiliniuose spąstuose, įsigys rinkos kaina žemės sklypą, būdamas įsitikinęs, jog įsigyja oficialiuose dokumentuose įtvirtintą gyvenamojo namo statybai tinkamą žemės sklypą. Faktų visuma patvirtino, kad galimos organizuotos nusikalstamos grupuotės planas suveikė, dalis sklypų “sėkmingai” realizuoti, galimai neteisėtu būdu pakėlus turto kainą daugeliu kartų. Naujų faktų visuma parodo, kad galima organizuota nusikalstama grupuotė perėjo prie koordinuotų galimai neteisėtų veiksmų, slėpdama galimai atliktą nusikalstamą veiką ir asmenis, šią veiką atlikusius. Ši veika nėra užkardyta iki šios dienos.

 

23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018-03-12 d. atsisakė tenkinti Pareiškėjų prašymą.  

24.  LR Seimo kontrolieriaus institucija 2018-03-15 d. pateikė Pareiškėjams atsakymą. ( Pridedama ). 

25.  2018-03-26 d. Valstybės tarnybos departamentas priima sprendimą inicijuoti galimo nusižengimo tyrimą. ( Pridedama ).

26.  Nacionalinė žemės tarnyba 2018-04-03 dieną pradeda tarnybinio nusižengimo tyrimą. ( Pridedama ).

27.  Pareiškėjai per LR Seimo narę Agnę Bilotaitę perduoda medžiagą Seimo antikorupcijos komisijai, kurios pirmininkas Vitalijus Gailius yra Liberalų sąjūdžio narys. Matininkas Rolandas Paškonis taip pat yra naujas Liberalų sąjūdžio narys Trakų raj. savivaldybės Taryboje. Kitas įtariamasis yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Trakų raj. savivaldybės Taryboje. Iš Antikorupcijos komisijos gautas toks pradinis atsakymas.

28. Vilniaus apygardos prokuratūra atsisako perimti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17 iš Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus (Trakai). Pareiškėjai mato ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00291-17 galimo vilkinimo požymius.(Pridedama).
2018-05-21 d. gautas Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus (Trakai) pranešimas. ( Pridedama ).

29.  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba du kartus atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai atliktos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. ( Priedas A ir Priedas B ). 

30.  Pareiškėjai 2018-04-03 dieną informuoja LR Valstybės saugumo departamentą apie galimai atliekamas nusikalstamas veikas, kurios galimai kelia grėsmę LR nacionaliniam saugumui. 

31.  Pareiškėjai 2018-04-03 dieną informuoja LR Prezidento institucijos Teisės skyrių apie galimai atliekamas nusikalstamas veikas, kurios galimai kelia grėsmę LR konstitucinei teisinei santvarkai. 2018-04-25 dieną gautas LR Prezidento kanceliarijos skyriaus atsakymas. ( Pridedama ).

32.  Valstybės tarnybos departamentas 2018-04-18 dieną informuoja Pareiškėjus ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių, kad neturi teisinių įgaliojimų kvestionuoti galimai neteisėtą Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-12 dienos įsakymą Nr. K3-58, kuriuo galimai neteisėtai pripažinta, kad Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Povilas Montvila tarnybinio nusižengimo nepadarė. Tai akivaizdus sisteminis valstybės tarnautojų nebaudžiamumo įrodymas. ( Pridedama ). Atkreiptinas dėmesys, kad 2018-03-12 data sutampa su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-03-12 d. atsisakymu tenkinti Pareiškėjų prašymą. Tai akivaizdūs galimai neteisėti veiksmai koordinuojant bendrą galimai neteisėtą poziciją.

 

 
 
0,80 ha sodyba Trakų rajone už Onuškio

Parduodama sodyba apie 70 km nuo Vilniaus, už Onuškio, Alaburdiškėse. Sklypo dydis 80 arų, paskirtis- namų valda. Sklype suremontuotas medinis namas, medinis ūkinis pastatas bei keletas lauko statinių. Ant kalvos, sutvarkytas sodas. Galima gyventi.  Vienkiemis. Geras privažiavimas visus metus. Panoraminis vaizdas panašios sodybos.

Kaina: parduota/sold


Kreiptis: info@duomena.com

Tel.+37068633893

plačiau
 
0,80 ha sklypas su kaimo sodyba Elektrėnų rajone, netoli ežero

Parduodama 0,80 ha sena kaimo sodyba, apie 60 km nuo Vilniaus, 5 km už Semeliškių, netoli nuo Dabinčiaus ežero. Prie pat asfaltuoto kelio. Puikus privažiavimas visus metus. Sodyba susideda iš medinio namo, kuris tinkamas gyventi, bei kitų 7 registruotų statinių. Yra ūkinis pastatas, sena pirtis. Sklype iškasti du tvenkiniai. Sklypo paskirtis- namų valda. Aplink pavienės sodybos, gražus, kalvotas, ežeringas bei miškingas kraštovaizdis.

Kaina: parduota/sold


Kreiptis: info@duomena.com

Tel.+37068633893

plačiau
 
70 arų sodyba apie 70 km nuo Vilniaus, Dusmenyse

Parduodama 70 arų sena sodyba apie 70 km nuo Vilniaus, Trakų rajone, už Onuškio, Dusmenyse. Sklypas- namų valda. Yra senas medinis namas, ūkinis bei kiti lauko pastatai. Geras privažiavimas ištisus metus. Elektra. Aplink kaimynai.

Kaina: parduota/sold

Kreiptis: info@duomena.com

Tel.+37068633893

plačiau
 
27 arai Trakų rajone, su Ilgio ežero pakrante

Parduodama sodyba Trakų rajone, ant Ilgio ežero kranto, 6 registruoti pastatai ant pačios pakrantės.
Nuo Vilniaus apie 55 km.

Kaina: rezervuota

Kreiptis:info@duomena.com

tel.+37068633893

plačiau
 
<<  ankstesnis  3   4   5   6